Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 43_Zawarcie umowy z PKP Intercity na zaprojektowanie i budowę myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu

30 wrzesień 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 30 września 2020 r. Spółka zawarła z „PKP Intercity” S. A. („Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie umowę na realizację zadania pn.: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu”.
Wartość umowy: 34,18 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, na zastosowane materiały i urządzenia od 36 do 60 miesięcy oraz 25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej.