Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 42_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

25 wrzesień 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 25 września 2020 r. została powiadomiona przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20."

Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:
• Wartość umowy: 61,87 mln zł brutto.
• Termin realizacji: do 21 m-cy od daty przekazania placu budowy.
• Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.