Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 41_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

23 sierpień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka została powiadomiona przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ("Zamawiający") w Szczecinie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie".

Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:

• Wartość umowy: 199,90 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 33 miesiące od daty podpisania umowy 
• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zawarcie umowy między Spółką a Zamawiającym ze względu na współfinansowane przez UE oraz wartość powyżej 20 mln euro jest uzależnione od wyników obowiązkowej kontroli uprzedniej.