Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 40_Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki

27 sierpień 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 26 sierpnia 2020 r. zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w dniu 22 lipca 2020 r. zmieniającą brzmienie § 19, § 24 i § 40 Statutu Spółki.


W wyniku podjętej uchwały ZWZ § 19 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
6) Przyjęcie uchwałą Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
7) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach w związku realizacją Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
8) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
9) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10) Zmiana Statutu Spółki,
11) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
12) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
13) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,
14) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,
15) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,
16) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
17) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
18) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
19) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
20) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

W wyniku podjętej uchwały ZWZ § 24 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności następujące sprawy:
1) Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,
2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1-3,
5) Sporządzenie i przedłożenie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń,
6) Wybór biegłego rewidenta dla Spółki,
7) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,
8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki,
9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką w oparciu o przyjętą przez Walne Zgromadzenie Politykę wynagrodzeń Zarząd i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
10) Zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
11) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
12) Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy,
13) Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,
14) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,
15) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego,
16) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
17) Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.

W wyniku podjętej uchwały ZWZ § 40 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przyjęty Uchwałą nr 21 ZWZ tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).