Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 40/2021 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze wspólnym garażem podziemnym i lokalami usługowymi przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi.

23 grudzień 2021
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 23 grudnia 2021 r. Spółka zawarła z VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych lit. A, B i C ze wspólnym garażem podziemnym i lokalami usługowymi z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym zbiornikiem retencyjnym wód opadowych, małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi".
- Wartość umowy: 65,30 mln PLN netto.
- Termin realizacji: do 18 sierpnia 2023 r.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
- Maksymalny okres gwarancji jakości na konstrukcję budynku wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.