Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 3_Zawiadomienie PTE PZU S.A. o zmianie stanu posiadania akcji OFE PZU „Złota Jesień” w Mostostal Warszawa S.A.

08 styczeń 2020
Zarząd Spółki Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie, sporządzone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU  S.A. („PTE PZU”) występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU), w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz ust .2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, tekst jednolity) dotyczące zmian w stanie posiadania akcji Spółki.
OFE PZU w wyniku zawarcia w dniu 30 grudnia 2019 r. transakcji kupna 5000 akcji Spółki  na GPW w Warszawie i po jej rozliczeniu w dniu 3 stycznia 2020 r. zwiększył dotychczas posiadany udział wynoszący ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed rozliczeniem powyższej transakcji PZU OFE posiadał 3 821 194 sztuk akcji Spółki, stanowiących 19,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3 821 194  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,11% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, na dzień 3 stycznia 2020 r. PZU OFE posiadał 3 826 194  sztuk akcji Spółki, stanowiących 19,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3 826 194 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 19,13% ogólnej liczby głosów.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.