Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 39_Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

10 sierpień 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) po otrzymaniu stosownych dokumentów, informuje, że Spółka z dniem 23 lipca 2020 roku podpisała z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”) umowę ramową i umowę kredytu krótkoterminowego.

1. Umowa ramowa
Na postawie umowy Bank udziela Spółce limit do wykorzystania w maksymalnej wysokości 40 mln zł.
W ramach limitu:
- limit na gwarancje z terminem ważności do 5 lat wynosi 40 mln zł
- limit na gwarancje rękojmi z terminem ważności do 9 lat wynosi 15 mln zł
- limit na akredytywy z terminem ważności/odroczenia do 12 miesięcy wynosi 2,5 mln zł

W ramach limitu Spółka jest upoważniona do składania wniosków o wystawnie następujących rodzajów gwarancji:
- rękojmi z maksymalnym terminem obowiązywania do 108 miesięcy
- dobrego wykonania kontraktu z maksymalnym terminem obowiązywania do 60 miesięcy
- przetargowych z maksymalnym terminem obowiązywania do 6 miesięcy

- płatności z maksymalnym terminem obowiązywania do 36 miesięcy

- finansowych z maksymalnym terminem obowiązywania do 12 miesięcy

Limit został udzielony na okres od 30 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.

Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


2. Umowa kredytu krótkoterminowego.
Na podstawie umowy Bank udziela Spółce krótkoterminowego kredytu odnawialnego w wysokości 10 mln zł.

Kredyt może być wykorzystany wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

Kredyt został udzielony na okres od 30 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.

Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.