Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 38/2021 Umowa w sprawie budowy odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 - łącznik północny

30 listopad 2021

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 30 listopada 2021 r. Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad ("Zamawiający") umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 - łącznik północny".
- Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,
- Termin realizacji: 33 miesiące, do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca, 
- Termin płatności: 30 dni,
- Okres gwarancji: maksymalnie do 10 lat na określone w Umowie roboty, 
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% kwoty kontraktowej brutto w formie gwarancji bankowej.

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.