Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 37/2021 Umowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo – handlowym w Poznaniu

24 listopad 2021

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 24 listopada 2021 r. Spółka zawarła z VANTAGE DEVELOPMENT S.A. ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo – handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej".

• Wartość umowy: 86,85 mln PLN netto.

• Termin realizacji: do 30 kwietnia 2024 r. 

• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

• Maksymalny okres gwarancji jakości na konstrukcję budynku wynosi 10 lat.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.