Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 35_Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.

22 lipiec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 lipca 2020 r.
Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec braku wniosków akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 punkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)