Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 34_Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica

10 lipiec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż  10 lipca 2020 r. Spółka oraz Acciona Construcción S.A.(podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; oba podmioty wspólnie zwane „Wykonawcą”) zawarła Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.
Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 54 miesiące; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca) liczonych jako cztery miesiące.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.