Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 34/2021 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

27 wrzesień 2021

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 27 września 2021 r. Spółka została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostalu Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 – łącznik północny". 

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
- Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,
- Termin realizacji: 33 miesiące,
- Termin płatności: 30 dni,
- Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat,
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % ceny ofertowej (ceny brutto).

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.