Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 31_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

25 czerwiec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka")  na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22  lipca 2020 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019  r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 
9. Zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:
- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. i  jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019  r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  2019 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
- oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2019  r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
- rozpatrzenia i  zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r.
5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).
6. Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).