Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 31/2021 Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA

28 lipiec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Emitent") informuje, że 28 lipca 2021 r. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A.  ("Lider") oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner") - spółka zależna Emitenta (48,69% akcji, 53,10% głosów na WZ) zawarło z PERN S.A. ("Zamawiający") umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na realizację następujących zadań: "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach", "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej", "Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu".

"Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach"
• Wartość: 105,53 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 31,31%
"Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej"
• Wartość: 109,45 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 31,26%
"Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu"
• Wartość: 43,97 mln PLN brutto.
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 35,76%

Główne postanowienia umowy:
• Termin realizacji: 50 tygodni
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.