Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 30_Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.

11 czerwiec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących 56/2019, 60/2019, 64/2019, 5/2020, 6/2020, 9/2020, 13/2020 oraz 23/2020 informuje, że 10 czerwca 2020 r. Spółka powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Umowa"):
1. Rafako S.A. ("Rafako" lub "Lider") będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) ("Konsorcjum") przekazało Spółce informację o tym, że Lider i Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. ("Zamawiający") w dniu 10 czerwca 2020 r. zawarli Aneks nr 8 do Umowy w wykonaniu intencji wyrażonych w Porozumieniu z dnia 4 maja 2020 r. (Raport bieżący 23/2020) i ustalenia zasad dalszej realizacji Umowy, w celu doprowadzenia do pomyślnego i możliwie najszybszego przekazania przez Lidera bloku do eksploatacji.
2. Aneksem nr 8 wprowadzono do Umowy nowy harmonogram jego realizacji, potwierdzający termin przejęcia bloku do eksploatacji na dzień 15 listopada 2020 r. Nowy harmonogram jest już realizowany przez Lidera.
3. Strony przewidziały także uregulowanie pozostałych wzajemnych relacji i rozliczeń w odrębnym aneksie/porozumieniu.