Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 30/2021 Zawarcie umowy w sprawie budowy kotła gazowego w ZW Katowice

26 lipiec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. _"Spółka"_ informuje, iż 26 lipca 2021 r. Spółka zawarła z TAURON Ciepło sp. z o.o. umowę na realizację zadania pn.: "Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła".

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 109,47 mln PLN brutto.
• Termin realizacji: 20.12.2023
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej.