Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 3 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

22 styczeń 2021
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (SA-Q i QS):
I kwartał: 31.05.2021 r.
III kwartał: 29.11.2021 r.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny (SA-P i PS):
30.09.2021 r.

Raporty roczne za 2020 r. (SA-R i RS):
30.04.2021 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 r. i drugi kwartał 2021 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.