Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 4 Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

29 styczeń 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr XVI do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. (Raport bieżący 29/2013) z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) z mocą obowiązywania od 31 stycznia 2021 r. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,45 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 61,18 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 28 stycznia 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5479 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 28 lutego 2021 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.