Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 2_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

07 styczeń 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 7 stycznia 2020 została powiadomiona przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22."
Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:
• Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 30.07.2021.
• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Maksymalny okres rękojmi wynosi 84 mc-e.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne