Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 28/2021 Informacja o ugodzie z Uniwersytetem w Białymstoku

15 lipiec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że 15 lipca 2021 r., doszło do zawarcia ugody („Ugoda”) pomiędzy Spółką a Uniwersytetem w Białymstoku („Uniwersytet") w ramach postępowania mediacyjnego obejmującego spory powstałe na tle realizacji umów z dnia 25 stycznia 2011 roku: Dzp-50.1/R/2010 w przedmiocie Budowy Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym oraz Dzp-50.2/R/2010 w przedmiocie Budowy Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii (dalej jako „Umowy”), o których Spółka informowała w sprawozdaniach finansowych oraz RB 9/2018.
W celu uchylenia sporów istniejących pomiędzy Spółką a Uniwersytetem i uniknięcia niepewności co do wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umów, Spółka na podstawie Ugody, zobowiązała się do zapłaty na rzecz Uniwersytetu kwoty 6,00 mln zł. Zapłata tej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Stron objęte powyższymi sporami.
Strony zobowiązały się złożyć do Sądu wniosek o zatwierdzenie Ugody.
W ocenie Spółki powyższa ugoda nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Spółki.