Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 26_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

15 maj 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 15 maja 2020  r. Spółka została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Rzeszowie (GDDKIA) o wyborze najkorzystniejszej oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:  Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Construcción S.A. (oba podmioty wspólnie „Wykonawca”) w postępowaniu pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.
Oferta złożona przez Wykonawcę obejmuje:
Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 54 miesiące.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.
Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.