Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 25_Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 r.

14 maj 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2020  r., których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. miała nastąpić 29 maja 2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 18 maja 2020 r.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)