Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 24_Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

06 maj 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2020 r. Spółka została powiadomiona o zawarciu przez AMK Kraków S.A. („Wykonawca”) – podmiot zależny Spółki (100% udziału w kapitale zakładowym Wykonawcy) – umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A. w sprawie realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT”.
• Wartość netto umowy – 10,96 mln PLN.
• Termin realizacji przedmiotu Umowy – 77 tygodni od daty zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty prawidłowego doęczenia faktury.
• Okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy.
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej.