Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 23/2022 - Zawarcie umowy na modernizację Hotelu Katowice w Katowicach

13 grudnia 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2022 r. Spółka zawarła Umowę, z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiający"), na realizację zadania pn. "Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie". 
- Wartość Umowy 130,28 mln PLN (brutto), 
- Termin realizacji: do dnia 26.06.2024,
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
- Okres gwarancji: 120 miesięcy dla na szczelności systemu pokrycia dachowego i tarasów, 60 miesięcy na roboty budowlane, 24 miesiące na urządzenia, meble i wyposażenie hotelu,
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej znaczną wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.