Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 22/2022 - Umowy w sprawie budowy nowego terminala Cargo oraz stacji transformatorowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice

22 listopad 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 22 listopada 2022 r. zarwała z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.  ("Zamawiający") dwie Umowy na roboty budowalne o łącznej wartości 113,46 mln PLN brutto. 

1. Umowa na wykonanie zadania pn. "Budowa nowego terminala Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków  – Balice sp. z o.o.".
- Wartość Umowy: 91,94 mln PLN brutto w tym prawo opcji na dostawę i montaż  dodatkowych elementów budowlanych o łącznej wartości 0,58 mln PLN brutto. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Spółkę w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy:
- Termin realizacji: 23 m-ce od dnia podpisania Umowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji: dla konstrukcji budynków 120 miesięcy, szczelności dachu 60 miesięcy na pozostałe elementy 24 miesiące.  
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

2. Umowa na wykonanie zadania pn. "Budowa stacji transformatorowej ST-10 BIS w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.":
- Wartość Umowy: 21,52 mln PLN  brutto. 
- Termin realizacji: do 20 m-cy od dnia podpisania Umowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji: 24 miesiące, za wyjątkiem: konstrukcji budynków, dla której okres gwarancji będzie wynosił 120 miesięcy oraz szczelności dachu, dla której okres gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W ocenie Zarządu powyższe Umowy ze względu na ich znaczną wartość mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.