Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 2/2024 - Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę p-ko Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

15 stycznia 2024

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyroku oddalającego apelację złożoną przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. („Pozwana”) dotyczącą wyroku Sądu Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 09.05.2022 r. zasądzającego od Pozwanej na rzecz Spółki kwotę 26 274 tys. zł z tytułu zapłaty za roboty budowlane wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, które wg stanu na dzień 15 stycznia 2024 roku wynoszą 12 758 tys. zł oraz kosztami procesów w związku z realizacją kontraktu pn.: "Budowa Bloku Energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 MWe w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.".

 

Spółka w związku ze sporami prowadzonymi z Pozwaną, rozpoznała w księgach finansowych aktywo w kwocie 33 652 tys. zł.