Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 21/2023 - Zawarcie umowy na realizację budowy budynku kubaturowego

01 grudnia 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 1 grudnia 2023 r. zawarła z jednostką organizacyjną Skarbu Państwa ("Zamawiający") Umowę w sprawie realizacji budowy budynku kubaturowego.

Istotne warunki handlowe:
- Szacunkowa wartość Umowy: 84 mln PLN netto.
- Termin realizacji: do 27 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
- Termin płatności: 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji: 36 miesięcy od ukończenia budowy.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardu rynkowego.
W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej znaczną wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.