Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 21/2022 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r.

17 listopad 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 r., których publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. miała nastąpić 29 listopada 2022 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał  2022 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 listopada 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).