Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 20/2022 - Umowa w sprawie zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz do węzła Iskrzynia.

07 listopad 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 7 listopada 2022 r. Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad ("Zamawiający") umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km."
- Wartość umowy: 1 063,25 mln PLN brutto,
- Termin realizacji: 39 miesięcy, do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca,
- Termin płatności: 30 dni;
- Okres gwarancji: do 15 lat;
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% kwoty kontraktowej brutto w formie gwarancji bankowej.

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.