Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 1_Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

07 styczeń 2020
Zarząd  Mostostal Warszawa S.A. („Spółka") informuje, że Pan Radosław Gronet złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2020 roku.
Pan Radosław Gronet poinformował, że rezygnację złożył z przyczyn osobistych.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim