Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 19_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

31 marzec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 31 marca 2020  r. Spółka została powiadomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Warszawie (GDDKIA) o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk–Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”.

Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje:

  • Wartość umowy: 635,06  mln PLN brutto.
  • Termin realizacji: 45 miesięcy.
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.