Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 19/2023 - Zawarcie umowy na realizację projektu i budowę budynku biurowego Politechniki Poznańskiej

28 września 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 28 września 2023 r. zarwała z Politechniką Poznańską ("Zamawiający") Umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o łącznej wartości 95,35 mln PLN brutto.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Realizacja budynku biurowego niemal zero energetycznego – administracja Politechniki Poznańskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Wartość Umowy: 95,35 mln PLN brutto:

- Termin realizacji: do 36 m-cy od dnia podpisania Umowy, w tym projektowanie, wybudowanie budynku wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny być wykonane w terminie do 24 miesięcy + testy akceptacyjne, które będą wykonywane przez 12 miesięcy.

- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Okres gwarancji: 60 miesięcy od ukończenia obu etapów (realizacja + testy)

- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej.

 

W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej znaczną wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.