Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 18_Informacja w sprawie odpisu aktualizującego

27 marzec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa SA („Spółka”) dokonał analizy możliwości wyegzekwowania wierzytelności z tytułu prac budowlanych wykonanych dla Gamma Inwestycje S.A. (dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.) oraz aktywów z tytułu realizacji kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych spowodowały, że w dniu 27 marca 2020 roku Zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekty w sprawozdaniu finansowym polegającej na rozpoznaniu w ciężar wyników lat poprzednich odpisu aktualizującego w kwocie 40 mln zł., po uwzględnieniu wpływu aktywów z tytułu podatku odroczonego.

Powyższa korekta obniży wartość kapitałów własnych Spółki o kwotę 40 mln zł poprzez skorygowanie pozycji bilansowej Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty). Nie będzie miała wpływu na wynik finansowy za 2019 rok.

Równocześnie Spółka, podtrzymuje swoje stanowisko co do zasadności przedmiotowej wierzytelności oraz roszczeń związanych z realizacją kontraktu budowlanego. Zarząd będzie kontynuować wszelkie działania prawne w celu ich odzyskania.

Spółka zastrzega, że powyższa kwota ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Ostateczna kwota odpisu zostanie zaprezentowana w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.