Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 18/2023 - Szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 rok

21 sierpnia 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2023 rok:

 

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za I półrocze 2023 roku):

- przychody ze sprzedaży: 775 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 46 mln PLN,

- zysk netto: 5 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 5 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0 mln PLN).

 

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za I półrocze 2023 roku):

- przychody ze sprzedaży: 628 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 32 mln PLN,

- zysk netto: 3 mln PLN.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2023 roku.