Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 18/2021 Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

07 czerwiec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. działając na podstawie § 24 pkt 6 Statutu Spółki dokonała wyboru zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, do dokonania przeglądów półrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badań jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022, tym samym umowa zostanie zawarta na dwa lata. Firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3546.
Spółka korzystała z usług świadczonych przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w latach 2019 i 2020 w zakresie przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.