Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 17_Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i finansową Mostostal Warszawa oraz Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

20 marzec 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przekazuje do wiadomości publicznej informację o wpływie stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2  na działalność operacyjną i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”).

 

Zarząd informuje, że na chwilę obecną (tj. 20.03.2020 r.) prace budowlanesą realizowane przez Spółkę i spółki Grupy Kapitałowej, jednak ze względu na dynamiczną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego możliwe jest ryzyko opóźnień ze względu na następujące czynniki:

1)      brak zachowania ciągłości w łańcuchach dostaw, 

2)      zakłócenia ze strony podwykonawców,

3)      absencje pracowników spowodowane sytuacją epidemiczną,

4)      ograniczenia w funkcjonowaniu władzy publicznej,

5)      decyzje zmawiającego lub administracji państwowej o zawieszeniu prac,

6)      dalsze możliwe ograniczenia wprowadzane przez administrację państwa czy instytucje unijne,

7)      inne trudne do przewidzenia zdarzenia („siła wyższa”).

 

Dotychczas powyższe zdarzenia nie miały znaczącego wpływu na działalność operacyjną Emitenta. W przypadku nasilania się, lub długotrwałego charakteru wymienionych zjawisk sytuacja Spółki może ulec zmianie.

W ocenie Zarządu zaistniała sytuacja może mieć wpływ na liczbę ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów przynajmniej w okresie I półrocza 2020.

Zarząd przewiduje, że wyżej opisane okoliczności mogą mieć wpływ na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą Emitenta oraz Grupy Kapitałowej w 2020 r., jednak na dzień sporządzenia niniejszej informacji Zarząd nie jest w stanie oszacować faktycznego wpływu stanu zagrożenia epidemicznego na wyniki Spółki i Grupy.

W sytuacji identyfikacji zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację operacyjną i/lub finansową Emitenta, Spółka przekaże do wiadomości stosowny raport bieżący.