Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 17/2023 - Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki

12 lipca 2023

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawa („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 7 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanychw związku z podjęciem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Na podstawie Uchwały wprowadzono następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 19 Statutu dodano pkt. 21) o następującym brzmieniu:

Bieżące podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zwolnienia członka Zarządu
z obowiązków wskazanych w art. 370 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20 ust 1. Statutu otrzymał następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie
na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§ 22 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady zwołują posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni
od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazuje się członkom Rady na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

5. W sprawach pilnych zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przekazane w terminie krótszym, niż określony w ust. 4.

6. Zawiadomienie powinno w swojej treści zawierać: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Jeżeli w porządku posiedzenia przewidziano głosowanie nad uchwałami, do zawiadomienia należy załączyć projekty tych uchwał.

7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może być dokonane: pisemnie, faksem, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 23 Statutu dodano ust. 3a o następującym brzmieniu:

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady biorących udział
w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 23 Statutu ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:

Uchwała może być także podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 24 Statutu dodano ust. 5a o następującym brzmieniu:

Sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),

§ 26 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji.

§ 27 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

Kadencja Zarządu wynosi 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

Wprowadzono § 29a Statutu o następującym brzmieniu:

Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.