Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 17/2021 Zawarcie umowy na remont, przebudowę i adaptację obiektu pofabrycznego w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego.

01 czerwiec 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 1 czerwca 2021 r. zawarła z Urzędem Miasta Łodzi ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza."

Główne postanowienia umowy:
• Wartość umowy: 41,80 mln PLN brutto.
• Termin realizacji: 
   Zadanie 1 – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
   Zadanie 2 – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych (na zadanie 1 i zadanie 2 osobno).