Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 15_Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

10 marzec 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 marca 2020  r. Spółka zawarła z Credit Agricole Bank Polska Aneks nr 13 ("Aneks") do Umowy na linię gwarancyjną z dnia 14 grudnia 2015 r. ("Umowa")
W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
• wartość maksymalnej dostępnej linii została zwiększona do 66,50 mln zł, która obejmuje 6,50 mln zł dla gwarancji wystawionych za zobowiązania AMK Kraków S.A. spółki zależnej Mostostal Warszawa (100% kapitału akcyjnego).
• okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.,
• ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie linii gwarancyjnej w postaci zastawu rejestrowego na rachunku Spółki, prowadzonym przez Credit Agricole Bank Polska.
• maksymalny termin ważności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia:
  - 30 grudnia 2020 r. dla gwarancji przetargowych,
  - 30  czerwca 2025 r. dla gwarancji zwrotu zaliczki,
  - 30 czerwca  2030 r. dla gwarancji dobrego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek,
  - 31 sierpnia 2023 r. dla gwarancji wystawionych za zobowiązania AMK Kraków S.A.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.