Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 15/2022 Zawarcie umowy na kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie

25 sierpień 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 25 sierpnia 2022 r. zawarła z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie ("Zamawiający") umowę pn. "Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie".

Szczegóły umowy: 
- Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji: 5 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.