Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 14/2024 - Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA

04 czerwca 2024

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 04.06.2024 r. Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") oraz Mostostal Płock S.A. ("Partner") - spółka zależna Emitenta (48,69% akcji, 53,10% głosów na WZ) zawarło z PERN S.A. ("Zamawiający") umowę o wartości 181,72 mln zł brutto na realizację następującego zadania: "Budowa trzech zbiorników o pojemności 50.000 m3 każdy do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu ".

"Budowa trzech zbiorników o pojemności 50.000 m3 każdy do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu".
• Wartość: 181,72 mln PLN brutto.
Udział Emitenta w Konsorcjum: 27,92%

Główne postanowienia umowy:
• Termin realizacji: 72 tygodnie
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

W ocenie Zarządu powyższa Umowa, z uwagi na jej istotną wartość, może mieć potencjalnie znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.