Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 14/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

10 maja 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2023 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.

6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.

8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.

9. Zmiany Statutu Mostostal Warszawa S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A.

11. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2023 r.

2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:

-jednostkowego sprawozdania finansowego za 2022 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r.

- podziału zysku Spółki za 2022 r.

- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2022 r.

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.

- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

- przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2022 r.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2022 r.

5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).