Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 13/2022 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie

03 sierpień 2022

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 3 sierpnia 2022 r. została powiadomiona przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie".

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:

- Wartość umowy: 84,99 mln PLN brutto.

- Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Okres gwarancji: 5 lat.

- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.