Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 12_Zawarcie umowy na budowę domu studenckiego BaseCamp w Katowicach

20 luty 2020
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu  20 lutego 2020 r. zawarł z ST Katowice Krasińskiego Sp. z o. o. ("Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie  umowę na realizację zadania pn.: „Budowa BASECAMP KATOWICE – Budynku zamieszkania zbiorowego – dom studencki wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz usługami użyteczności publicznej w tym sport, handel, gastronomia wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyległym zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ komunikacji kołowej i pieszej z drogą pożarową i miejscami postojowymi przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, w dzielnicy Bogucice – Zawodzie, w Katowicach na dz. ew. 92/6, 92/8 oraz 92/10, obręb ewidencyjny: 246901_1.0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, jedn. ewidencyjna: 246901_1 Katowic”.
 
Wartość umowy: 110,91 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 18 miesięcy i 27 dni.
Termin płatności: 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Okres gwarancji wynosi:
1. 10 lat dla konstrukcji, szczelność elewacji i szczelność dachów,
2. 5 lat dla wszelkich pozostałych robót, które nie stanowią części Robót wymienionych w punkcie 1 powyżej,
3. nie mniej niż dwa 2 lata na materiały i urządzenia, zgodnie z gwarancją producenta.
 
Rękojmia:
1. 10 lat dla konstrukcji, elewacji, izolacji przed wodą na zewnątrz, w tym systemu dachowego, i Projektu Wykonawcy,
2. 3 lata dla pozostałych robót,
3. co najmniej 2 lat od podpisania Protokołu Odbioru Obiektu w stosunku do Projektu na wszystkie materiały i urządzenia, które stanowią część Robót, będą posiadać gwarancję i rękojmię producenta.
 
Zabezpieczenie należytego wykonania: gwarancja bankowa w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj. 5,1 mln PLN netto.