Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 12/2023 - Aktualizacja informacji odnośnie projektu Jaworzno – wejście w życie ugody z TAURON Wytwarzanie S.A.

26 kwietnia 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka" lub „Mostostal”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2023 z 31 marca 2023 r. o zawarciu w ramach mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, pomiędzy Konsorcjum (”Wykonawca”), w którym Rafako S.A. w restrukturyzacji („Rafako”) jest liderem (99,99% udziału w konsorcjum), zaś Spółka partnerem (0,01% udziału w konsorcjum), oraz E003B7 sp. z o.o. (”SPV” lub „E003B7”) - spółka zależna Rafako S.A., oraz Tauron Wytwarzanie S.A. („Tauron”) ugody do Kontraktu Nr 2013/0928/Ri („Kontrakt”) pomiędzy Wykonawcą, E003B7 i Tauron („Ugoda”) oraz raportu bieżącego 11/2023 z 25 kwietnia 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2023 roku otrzymał od Tauron oświadczenie o tym, że: 

1. Tauron otrzymał w dniu 25 kwietnia 2023 roku od gwarantów, którzy na zlecenie SPV wystawili gwarancje należytego wykonania Kontraktu kwotę 240.000.000,00 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych i 00/100), o której mowa w Ugodzie; 

2. tym samym ziścił się ostatni z warunków wejścia w życie Ugody, o których mowa w raporcie bieżącym 7/2023 z dnia 31 marca 2023 roku. 

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej, że ziściły się wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Ugody, z uwzględnieniem zmian Ugody dokonanych aneksem do Ugody, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, a w konsekwencji Ugoda weszła w życie. 

W nawiązaniu do wcześniejszych raportów i komunikatów Spółki informujemy, że Mostostal był pasywnym członkiem Konsorcjum, i tym samym nie wykonywał żadnych prac, usług ani dostaw w ramach Kontraktu. Wejście w życie Ugody oraz zapłata na rzecz Tauron wskazanej powyżej kwoty na podstawie Ugody uwalnia Spółkę od wszelkiej odpowiedzialności, w tym gwarancyjnej, a także w zakresie ewentualnego obowiązku dokonania jakichkolwiek rozliczeń.