Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 12/2022 Zawarcie umowy na modernizację części technologicznej elektrowni ESP Porąbka-Żar

22 lipiec 2022

Zarząd Mostostalu Warszawa  S.A. informuje, że 22 lipca 2022 r. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (Partner - udział w konsorcjum 44,86%) i GE Hydro France S.A.S. (Lider - udział w konsorcjum 55,14%), zawarło z PGE Energia Odnawialna S.A. umowę na wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar. 

W ramach umowy modernizacja części technologicznej elektrowni obejmuje przeprowadzenie modernizacji czterech hydrozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi, układu wyprowadzenia mocy z generatora, montaż rozruchu częstotliwościowego (SFC), modernizację układów zasilania 30kV, 6,3kV, niskiego napięcia, układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, konstrukcji betonowych obudów silnikoprądnicy, sztolni ewakuacyjnej, układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Szczegóły umowy:
- Wynagrodzenie umowne: 1.126,61 mln PLN brutto,
- Termin realizacji: 66 miesięcy, 
- Terminy płatności faktur: 30 dni,
- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi: 
a) dla poszczególnych Hydrozespołów – 48 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Hydrozespołu, 
b) dla pozostałej części Przedmiotu Umowy – 24 miesiące od dnia przekazania do eksploatacji danej części Przedmiotu Umowy.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 148 ust. 1 Ustawy PZP Zabezpieczenie;
- Gwarancja zwrotu zaliczki: 20% wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.