Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

08 stycznia 2024

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.: 30.04.2024 r.

 

2. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za 2024 r.: 26.09.2024 r.

 

3. Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne:

- I kwartał 2024: 28.05.2024 r.

- III kwartał 2024: 27.11.2024 r.

 

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2023 r. i drugi kwartał 2024 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.