Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 1/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

10 stycznia 2023

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.:

1. Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne: 
- I kwartał 2023: 30.05.2023 r.
- III kwartał 2023: 29.11.2023 r.

2. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za 2023 r.: 29.09.2023 r.

3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r.: 28.04.2023 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2022 r. i drugi kwartał 2023 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.