Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 11_Nabycie pakietu akcji AMK Kraków S.A.

19 luty 2020

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 lutego 2020 r. Spółka zawarła umowy z dwoma dotychczasowymi akcjonariuszami AMK Kraków S.A. ("AMK"), w wyniku których nabyła 200.000 akcji AMK za łączną kwotę 1,30 mln zł. Wartość nominalna jednej akcji AMK wynosi 1 zł.

Przed transakcją Spółka posiadała 300.000 akcji AMK, co stanowiło 60,00% jej kapitału akcyjnego oraz uprawniało do wykonywania 60,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu AMK. W wyniku przedmiotowej transakcji Spółka jest właścicielem 500.000 akcji AMK, co stanowi 100,00% kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania 100,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu AMK.

Objęcie przez Spółkę 100,00% akcji AMK pozwoli Spółce efektywniej zagospodarować potencjał AMK, która kompleksowo realizuje projekty w zakresie technologii oczyszczania gazów przemysłowych, technologii przemysłowych, urządzeń i usług od koncepcji poprzez projektowanie, realizację aż do rozruchu włącznie wraz z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną. Zakres usług świadczonych przez AMK obejmuje realizację nowych instalacji i obiektów przemysłowych, a także ich modernizację i wyposażenie w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska. Oferowane przez AMK produkty i usługi mają zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, hutnictwie metali nieżelaznych, metalurgii, sektorze wapienniczo-cementowym, rafineryjnym i innych. Przedmiotowa transakcja umocni pozycję AMK w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa i pozwoli Spółce skutecznej wspierać operacyjnie i finansowo AMK.

Akcje AMK zostały nabyte przez Spółkę na podstawie umów z osobami fizycznym, które zostały zawarte na warunkach uzgodnionych między stronami, a które odpowiadają rynkowym standardom dla tego typu transakcji.

Osoby fizyczne, które zbyły akcje nie są i nie były pracownikami Spółki.

Zakup akcji AMK Spółka sfinansowała z bieżących środków Spółki.