Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 11/2023 - Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno - zawarcie aneksu do Ugody

25 kwietnia 2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka" lub „Mostostal”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2023 z 31 marca 2023 r. o zawarciu w ramach mediacji prowadzonej przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, pomiędzy Konsorcjum (”Wykonawca”), w którym Rafako S.A. w restrukturyzacji („Rafako”) jest liderem (99,99% udziału w konsorcjum), zaś Spółka partnerem (0,01% udziału w konsorcjum), oraz E003B7 sp. z o.o. (”SPV” lub „E003B7”) - spółka zależna Rafako S.A., oraz Tauron Wytwarzanie S.A. („Tauron”) ugody do Kontraktu Nr 2013/0928/Ri („Kontrakt”) pomiędzy Wykonawcą, E003B7 i Tauron („Ugoda”), niniejszym informuje o zawarciu  24 kwietnia 2023 r. pomiędzy Wykonawcą, SPV i Tauron Aneksu nr 1 do Ugody („Aneks”).

Na mocy Aneksu zmieniono Ugodę w ten sposób, że w ramach warunku zawieszającego wejście w życie Ugody, opisanego w pkt (v) raportu bieżącego 7/2023 Spółki, a obejmującego zawarcie w terminie do 24 kwietnia 2023 r.  porozumienia pomiędzy Rafako, SPV i gwarantami, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania Kontraktu, w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Rafako, SPV i gwarantów, a także akceptacji Ugody przez gwarantów, uchylono zastrzeżenie, iż wejście w życie Ugody i przywołanego porozumienia z gwarantami, jest warunkowane zawarciem przez RAFAKO z Ignitis Grupe AB lub podmiotami zależnymi od tej spółki ugody dotyczącej rozliczenia wzajemnych roszczeń tych stron. 

W konsekwencji, zawarcie ugody Ignitis nie stanowi warunku zawieszającego wejścia w życie Ugody, jak i porozumienia pomiędzy Rafako, SPV i gwarantami. 

Na mocy Aneksu nie wprowadzono i nie dokonano innych zmian Ugody. Aneks, jak również przewidziana nim zmiana Ugody, weszły w życie z chwilą zawarcia Aneksu.