Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 10 Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

30 kwiecień 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 30 kwietnia 2021 r. została powiadomiona przez Uniwersytet Warszawski ("Zamawiający") o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu pn. "Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)" objętej programem wieloletnim pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025". 

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
- Wartość umowy: 138,93 zł mln brutto.
- Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty przekazania Terenu budowy.
- Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
- Zabezpieczenie należytego wykonania:  5 % ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.